กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
Publication
Products
Service
Patent
Award


Patent
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. บังอร ศรีพานิชกุลชัย และ จินตนาภรณ์  วัฒนธร  แคปซูลสารสกัดใบบัวบกสำหรับ เสริมความจำในผู้สูงอายุและกรรมวิธีผลิตดังกล่าว เลขที่อนุสิทธิบัตร 4721
2. จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ   แผ่นปิดผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมกรดเฟอรูริกเพื่อเพิ่มความจำ ป้องกันและรักษาความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์ คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000718  ยื่น ณ  20 กุมภาพันธ์ 2552
3. จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ   แผ่นปิดผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมแกมมาออริซานอลเพื่อเพิ่มความจำ ป้องกันและรักษาความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000719  ยื่น ณ  20 กุมภาพันธ์ 2552
4. จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ   แผ่นปิด ผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมแกมมาออริซานอลเพื่อเพิ่มความจำ ป้องกันและรักษาความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์ คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000719  ยื่น ณ  20 กุมภาพันธ์ 2552
5. จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ วิภาวี  บุญกว้าง ประเสริฐ ผางภูเขียว  คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000817 ยื่น ณ  26 กุมภาพันธ์ 2552
6. จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ   ประเสริฐ ผางภูเขียว  ชลทิพย์  ทิพย์แก้ว คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000816 ยื่น ณ  26 กุมภาพันธ์ 2552
7. จุไรรัตน์ โขงรัมย์  จินตนาภรณ์  วัฒนธร  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ และ วิภาวี ทูคำมี คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1203000459 ชื่อ ชาใบมะรุมที่มีส่วนประกอบใบเตยหอมและใบหม่อนเลขที่   วันที่ยื่นขอ 27 เมษายน 2552.
8. จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว. ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8253 ออกให้เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 – พฤษภาคม 2561.
9. จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว. ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแบบน้ำ. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8254  ออกให้เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 – พฤษภาคม 2561
10. จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี ลูกประคบสมุนไพร เลขที่คำขอ  1303001544 ยื่นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
11. จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี ชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของกรุงเขมาและผักชีลาว เลขที่คำขอ 1303001632  ยื่นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
12. จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี เครื่องดื่มสมุนไพรจากกรุงเขมาและผักชีลาว เลขที่คำขอ 1303001633  ยื่นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
13. จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี ชาเพื่อสุขภาพที่มีส่วนประกอบของใบหม่อน กากมะเขือเทศและใบเตย เลขที่คำขอ 1403000031  เลขที่อนุสิทธิบัตร9112
14. จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, วรินท์ โอนอ่อน เครื่องดื่มสมุนไพรเข้มข้น ยื่นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
15. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์, กมล เลิศรัตน์, พลัง สุริหาร ขนมปังแท่งข้าวโพดสีม่วงอบกรอบ ยื่นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
16. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ฉัตรชฎา สุตาลังกา ผงซุปที่มีส่วนผสมของมะรุมและใบหม่อน ยื่นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
17. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, วรนันท์ คีรีสัตยกุล เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงและสารสกัดใบเตย คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403000445 ยื่น ณ 8 พฤษภาคม 2557
18. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, สุดารัตน์ สังฆะมณี โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403000389  ยื่นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
19. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, สุดารัตน์ สังฆะมณี ซุปผงกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบ คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403000682 ยื่นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2557
20. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, สุดารัตน์ สังฆะมณี, อัมพร แซ่เอียว นมสำเร็จรูปชนิดผงพร้อมชงที่มีสารสกัดใบหม่อนและสารสกัดผักแพรวเป็นส่วนประกอบ คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403001016 ยื่นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
21. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, ธวัชชัย ปราบศัตรู, สุภาพร มัชฌิมะปุระ,วิภาวี  ทูคำมี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของผงใบมะรุม คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403001019 ยื่นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

 

 

อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบ

 

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002