กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
Publication
Products
Service
Patent
Award


About us
เกี่ยวกับเรา

"เป็นหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อฝันของทุกคน สถาบันที่มั่นคง เพื่อมวลชนของเมืองไทย"

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการวิจัย การบริการ การพัฒนาบุคลากร
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ ทางด้านการแพทย์ทางเลือก
ติดอันดับ 1ใน 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีส่วนช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างงานวิจัยและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกแบบ บูรณาการอย่างเป็นระบบ เน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากลและผลิตนวัตกรรมด้านการแพทย์ ทางเลือกแบบบูรณาการที่มี impact นำมาใช้ได้จริง
2. ฝึกอบรมและให้การศึกษาด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
3. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาถ่ายทอดสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และภูมิปัญญา
5. ให้บริการด้านการวิจัย วิชาการ และ การดูแลสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเรื่องการแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาพื้นเมืองอีสาน
7. สร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกทั้งภายในและภายนอกประเทศ

พันธกิจ
1. วิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการในระดับประเทศและ นานาชาติ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในภูมิภาค และประเทศชาติ
4. เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ทั้งในวารสารและการประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. เป็นแหล่งสารสนเทศและแหล่งความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
6. เป็นกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ทั้งในระดับคณะ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

 

 

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002