กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
Publication
Products
Service
Patent
Award


Contact us
ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
(Integrative Complementary Alternative Medicine
Research and Development Center)
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

icamkku@gmail.com

โทรศัพท์ 043-3663540
โทรศัพท์มือถือ 0850016805
โทรศํพท์ภายใน 63540

Webmaster: backwert@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 081-053-0676

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002