กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
Alzhiemer's disease >> Parkinson's disease >> Stroke >> Neurodevelopment >> Autism >>
Publication
Products
Service
Patent
Award


ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

เกณฑ์การใช้เงินกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ


 

Power point template

ICAM1

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ และสารเคมี หรือ

แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่ื่อเดินทางไปเผยแพร่ผลงานและร่วมประชุมวิชาการ

แบบคำขอใช้ทุนไปฝึกอบรมวิชาการ

แบบคำขอใช้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ขอโดยอาจารย์ที่ปรึกษา)

แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002