ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
IBRO Alumni Story IBRO Alumni

 

2013 >> 2012 >> 2011 >> 2010 >> 2009

IBRO school 2013:

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล 
ได้รับทุนเข้าร่วม The 3rd IBRO-APRC School of Neuroscience: Molecular, Electrophysiological & Behavioral Approaches
Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
October 26 – November 6, 2013 
Organizer: Saeed Semnanian

นางสาวปภาภัสสร์  ธีระพัฒนวงศ์
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School: Injury and Regeneration of the Nervous System [Link2]
Nantong University,Nan-Tong, China
October 25 - November 1, 2013
Organizer: Fei Ding

นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School: Injury and Regeneration of the Nervous System [Link2]
Nantong University,Nan-Tong, China
October 25 - November 1, 2013
Organizer: Fei Ding

นางสาวณัฐพร พันชะโก
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School: Injury and Regeneration of the Nervous System [Link2]
Nantong University,Nan-Tong, China
October 25 - November 1, 2013
Organizer: Fei Ding

นายธวัชชัย ปราบศัตรู
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC School of Neuroscience
Sun Yat-sen university, Guangzhou, China
March 21 - March 29, 2013
Organizer: Bin Jiang

นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC School of Neuroscience
Sun Yat-sen university, Guangzhou, China
March 21 - March 29, 2013
Organizer: Bin Jiang


IBRO school 2012:

นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC: 3rd School of Neuroscience, Monash University
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
November 19 - November 30, 2012
Organizer: Ishwar Parhar

นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC: 3rd School of Neuroscience, Monash University
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
November 19 - November 30, 2012
Organizer: Ishwar Parhar

นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School of Neuroscience , Qingdao
Qingdao University, Department of Physiology, Qingdao, China
November 29 - December 3, 2012
Organizer: Jun-xia Xie

นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Advanced School of Neuroscience: Molecular, Electrophysiological & Imaging Techniques in Neuroscience Research
School of Biomedical Sciences, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
May 30 - June 12, 2012
Organizer: Yung, Win-Ho


IBRO school 2011:

นางสาวณัฐพร พันชะโก
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC: 2nd School of Neuroscience in Malaysia
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
December 1 - December 13, 2011
Organizer: Ishwar Parhar

นายธวัชชัย ปราบศัตรู
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate school: From Basic Principles to Advanced Application in Neuroscience [Link2]
Shanxi Medical University, Taiyuan, Shanxi, China
November 7 - November 11, 2011
Organizers: Xiao-Min Wang, Zhi-Qing David Xu

นายประเสริฐ ผางภูเขียว
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC school: Translational Neuroscience: From Fundamental Research to Clinical Applications
Capital Medical University, Beijing, China
October 9 - October 19, 2011
Organizer: Zhi-Qing David Xu


IBRO school 2010:

นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC School of Neuroscience: Bioimaging, Behavior and Functional Genomics
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
October 3 - October 15, 2010
Organizer: Ishwar Parhar

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC School of Neuroscience: Bioimaging, Behavior and Functional Genomics
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
October 3 - October 15, 2010
Organizer: Ishwar Parhar

นางสาวภัสราวรรณ เพ็ชรนุ้ย
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School of Neuroscience: Plasticity in the Brain” From Basics to Applications [Link2]
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand
January 27 - January 31, 2010
Organizer: Kanokwan Tilokskulchai


IBRO shcool 2009:

นายประเสริฐ ผางภูเขียว (ได้รับรางวัล Most Active Award)
ได้รับทุนเข้าร่วม Advanced Neuroscience School: Molecular, Cellular and Behavioral Approaches to Neuroscience
Institutes of Brain Science, the State Key Laboratory of Medical Neurobiology of Fudan University,Shanghai, China
October 26 - November 4, 2009
Organizer: Xiong-Li Yang

นายปรัชญา  แก้วแก่น
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School of Neuroscience
Nanjing University, Nanjing, China
August 18 - August 22, 2009
Organizer: Jian-Jun Wang


   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002