กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy


IBRO Alumni Story >> IBRO Alumni

เรื่องเล่าและประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO school
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการได้เข้าร่วมการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดี ให้น้องๆพี่ๆ สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ได้ตั้งใจเรียนใฝ่หาความรู้ เพื่อไขว่คว้าโอกาศดีๆี นี้สักครั้งในชีวิต

  

 IBRO Alumni Story

2013

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล
2013 IBRO Tehran, Iran
[เรื่องเล่าจาก IBRO]

นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา
2013 IBRO Nan-Tong, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
นางสาวณัฐพร พันชะโก
2013 IBRO Nan-Tong, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
     
นางสาวปภาภัสสร์  ธีระพัฒนวงศ์
2013 IBRO Nan-Tong, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์
2013 IBRO Guangzhou, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
นายธวัชชัย ปราบศัตร
2013 IBRO Guangzhou, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]

 

   

2012

นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา
2012 IBRO Selangor, Malaysia
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา
2012 IBRO Selangor, Malaysia
[เรื่องเล่าจาก IBRO]

นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
2012 IBRO HongKong and China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]

 

2011

นายประเสริฐ ผางภูเขียว [ประวัติ]
2011 IBRO Beijing, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
นางสาวณัฐพร พันชะโก [ประวัติ]
2011 IBRO Selangor, Malaysia
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
นายธวัชชัย ปราบศัตรู [ประวัติ]
2011 IBRO Taiyuan, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
     

2010

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล [ประวัติ]
2010 IBRO Selangor, Malaysia
[เรื่องเล่าจาก IBRO]

นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์ [ประวัติ]
2010 IBRO Selangor, Malaysia
[เรื่องเล่าจาก IBRO]

นางสาวภัสราวรรณ เพ็ชรนุ้ย
2010 IBRO Bangkok, Thailand
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
 

2009

  • นายประเสริฐ ผางภูเขียว (ได้รับรางวัล Most Active Award), Institutes of Brain Science, the State Key Laboratory of Medical Neurobiology of Fudan University,Shanghai, China
  • นายปรัชญา  แก้วแก่น, Nanjing University, Nanjing, China
นายประเสริฐ ผางภูเขียว [ประวัติ]
2009 IBRO Shanghai, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
นายปรัชญา  แก้วแก่น [ประวัติ]
2009 IBRO Nanjing, China
[เรื่องเล่าจาก IBRO]
 
 
 
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002