กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
Alzhiemer's disease >> Parkinson's disease >> Stroke >> Neurodevelopment >> Autism >>
Publication
Products
Service
Patent
Award


Journal
บทความ เพื่อสุขภาพ

บทบาทของสมองต่อการเกิด สมาธิ แรงจูงใจ การเรียนรู้ และความจำ

บทคัดย่อ
                ปัญหาด้อยคุณภาพของการศึกษาไทยที่พบในปัจจุบันส่วนหนึ่ง อาจเป็นผลจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสม  ดังนั้นหากเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญ ในการเรียนรู้ของเราการให้ความสนใจต่อสิ่งเร้าหรือสมาธิ แรงจูงใจ และการเรียนรู้และความจำ ตลอดจนเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการดังกล่าว ก็น่าจะช่วยให้เราสามารถนำความรู้ด้านการทำงานของสมอง มาประสานกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุด ในการเรียนรู้ของมนุษย์หรือการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain based learning) ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามถึงแม้รูปแบบการเรียนการสอนดู จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ แต่ก็ยังคงต้องอาศัยการศึกษาวิจัยอีกมากเพื่อปรับให้เข้ากับลักษณะนิสัย ผู้เรียนตลอดจนสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในบ้านเรา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเยาวชนของชาติ แก้ไขปัญหาปัญหาการศึกษาที่ด้อยคุณภาพของประเทศ
(more)...

โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร 

 จากกากมะเขือเทศที่เหลือทิ้ง แปรรูปชาชง เอาใจคนรักษ์สุขภาพ

ทุกวันนี้ผู้คนในสังคมทั้ง “ชายไม่จริง” หรือ “หญิงแท้” ต่างสรรหาเครื่องประทินโฉมทั้งทาถู ดื่มนวดมาใช้กับร่างกาย ที่เป็นเฉกเช่นนี้นั่นก็เพราะหวั่นเกรงความเหี่ยวย่น “ชราภาพ” เข้ามาเยือนสังขาร ส่งผลให้ในท้องตลาดบ้านเราจึงมีผลิตภัณฑ์ออกมาให้เลือกซื้อหามากมาย ทั้ง “แบกะดิน” หรือ “บินมาขึ้นห้างหรู” เพื่อมาตอบสนองความต้องการ ที่แต่ละชนิดล้วนแต่มีมูลค่าสูง
(more)...

โดย ผศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

การออกกำลังกายและโยคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
บทความโดย ผศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร การออกกำลังกายจัดเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพกายและจิต  มีรายงานว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้มีอารมณ์ดีขึ้น (Schneider et al., 2009; Yueng, 1996)  มีสมรรถนะของการรู้คิด (cognitive function) ซึ่งรวมทั้ง ความจำ สมาธิ การรับรู้ ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึง ” การทำงานของสมองระดับสูง” (Executive Function) คือ การคิด แก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนดีขึ้น  (Lo Bue-Estes et al., 2008; Mierau et al., 2008; Anish, 2005; Brisswalter et al., 2002; ) (more)...

โดย ผศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

Thailand Research Expo 2010

pdf1
pdf2

 

การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ

pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002