ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๗
 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล และมีมติอนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ ผลงาน ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม ๙ สาขาวิชาการ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มัชฌิมปุระ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ร่วมวิจัย ในผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ” (The Development of Brahmi as Memory Enhancer) ได้รับ " รางวัลระดับดีเด่น" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

[ประกาศจาก วช.]
   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002