ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products

Guangxi University of Chinese Medicine ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเจ้าภาพร่วม รวม 3 องค์กร
ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ Guangxi University of Chinese Medicine, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ และ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดการประชุม Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ Guangxi University of Chinese Medicine เมืองหนานหนิง 
มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากการบรรยายพิเศษ จากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการรวม 138 เรื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอแบบ oral presentation จำนวน 23 เรื่อง
และ poster presentation จำนวน 115 เรื่อง

โดยการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ในการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งจากคณาจารย์และนักศึกษา ทางกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.นพ.เทอดไทย  ทองอุ่น ได้รับรางวัล Excellent Poster Presentation Award
ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Kaempferia parviflora Mitigates Memory Impairment in Vascular Dementia”
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ ดร.วิภาวี ทูคำมี ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล  Good Poster Presentation Award
ในการนำเสนอเรื่อง “Polyherbal formulation, PM52, Improves Neurodegeneration and Brain Oxidative Status in Animal Model of Brain Ageing”
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น


นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาภายใต้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ และหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอีกด้วย


นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล ได้รับรางวัล  Good Oral Presentation Award ในการนำเสนอเรื่อง “Cognitive Enhancing Effect of Zea mays 
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นายธวัชชัย  ปราบศัตรู ได้รับรางวัล  Very Good Poster Presentation Award ในการนำเสนอเรื่อง Moringa olifera Improves Male Sexual Behavior in Animal Model of Sexual Dysfunction Induced by Immobilization Stress” ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ , สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ, กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์


นางสาวชลทิพย์  ทิพย์แก้ว ได้รับรางวัล  Good Poster Presentation Award
ในการนำเสนอเรื่อง “Quercetin-Loaded Nanofiber Improves Nerve Conduction Velocity Axon Density and Oxidative Stress Status in Experimental Diabetic Neuropathy” ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคแห่งชาติ, สภาวิจัยแห่งชาติ และ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวปภาภัสสร์  ธีระพัฒนวงศ์ ได้รับรางวัล  Good Poster Presentation Award
ในการนำเสนอเรื่อง “Potential of Zea mays (purple color) to Protect Against Diabetes Mellitus and Its Complication”
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น


หลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ ที่นี้

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

 
 
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002