ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
 

ผู้สร้างชื่องเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (15th Graduate Research Conference; GRC) ครั้งที่ 15 โดยวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยของดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ หรือชุมชน กิจกรรมในงานนอกจากจะมีการบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงาวิจัยทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ แล้วยังมีการมอบ มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและดี และ มอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มอบเกียรติบัตรสำหรับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/ นานาชาติประจำปี 2556) และมอบเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

โดยในปีนี้นักศึกษาภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556

จำนวน 8 คน ดังนี้

นางสาวปภาภัสสร์  ธีระพัฒนวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา ประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา ประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธวัชชัย ปราบศัตรู นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา ประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางนาถนัดดา มรกตศรีวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวณัฐพร พันชะโก นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา ประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวจินดาพร ยิ้มดี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววรินท์ โอนอ่อน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา ประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวปรารถนา ศรีชมภู นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา ประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557

คือนางสาวจินดาพร ยิ้มดี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัล การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (กลุ่มสุขภาพ)

เรื่อง การประเมินฤทธิ์เพิ่มความจําของสารสกัดน้ําจากดอกอัญชันในหนูถีบจักรเพศผู้

(web site:การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

   
   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002