ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
 

The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine (ICHTAM):
The Role of Traditional/Alternative Medicine and Global Health Care.
21st-23rd November 2012, Convention Hall, Taksila Hotel, Mahasarakham, Thailand.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ สุขภาพและการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1 เรื่อง บทบาทของการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก ในการบริบาล สุขภาพ ขึ้น ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วยการบรรยาย การประชุมวิพากษ์ วิจารณ์ ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสต์ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก (Thai Traditional/Alternative medicine) และการแพทย์แผนปัจจุบัน (Modern medicine) ทั้งนี้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ และหลักสูตรประสาทวทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ ดังต่อไปนี้

Poster presentation

เรื่อง Antioxidant and anti-fatigue effects of Saccharum officinarum โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา(ประสาทวิทยาศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง Evaluation of wound healing activity of Saccharum officinaarum in diabetic rats
in diabetic rats โดย ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา(ประสาทวิทยาศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง Evaluation of Thai style stretching exercise or “Ruesi Dud Ton” on physical health and oxidative stress in healthy volunteer โดย ดร.วิภาวี ทูคัมมี อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา(ประสาทวิทยาศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง Neuroprotective effect Anethum graveolens on cerebral ischemia
in male Wistar rats
โดย ผศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา(ประสาทวิทยาศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง Wound healing activity of Anethum graveolens โดย ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา(ประสาทวิทยาศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง Quality of cell line establishment using difference enzyme cocktail conditions โดยนางสาวจิริยา ภาษาสุข นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Oral presentation

เรื่อง Antioxidant and acetylcholinesterase activities of TP1,a novel polyherbal formulation for cognitive enhancement โดยนางสาวสุดารัตน์ สังฆมณี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง Moringa oleifera attenuates neurodegeneration and memory impairment induced
by immobilization stress
โดยนายธวัชชัย ปราบศัตรู นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์และภายใต้กลุ่มวิจัยและพัฒนา การแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลทั้งแบบ oral และ poster presentation

ดังรายการต่อไปนี้

นางสาวจิริยา ภาษาสุข ได้รับรางวัล "Won The Consolation Poster Presentation Award"

นางสาวสุดารัตน์ สังฆมณี ได้รับรางวัล "Won The Consolation Oral Presentation Award"

นายธวชััชัย ปราบศัตรู ได้รับรางวัล "Won The Consolation Oral Presentation Award"

ทางสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์และ้กลุ่มวิจัยและพัฒนา การแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสต์ที่ได้รับรางวัืลทุกท่าน

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

 

   
   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002