ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคเอกชน

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตยรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ จินตนาภรณ์ วัฒนธร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือก แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วม พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ กับ บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด  และ  บริษัท ศรีศุภลักษณ์ ออคิด จำกัด

     เมื่อเวลา 14.00 น.ทางกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ โดย รองศาสตราจารย์ จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการจากภาคเอกชน พร้อมกล่าวที่มาของการลงนามในครั้งนี้ รวมทั้งแนะนำโครงการความร่วมมือ กับทาง บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท ศรีศุภลักษณ์ ออคิด หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวขานรับและกล่าว แสดงความยินดี พร้อมทั้งทำพิธีลงนามความร่วมมือกับทางบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด โดยมี น.สพ.สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน กรรมการผู้จัดการบริษัทเป็นผู้ลงนาม  และมี สพ.ญ.ปานใจ เหมืองสิน ผู้จัดการทั่วไปเป็นพยานในการลงนาม และลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ศรีศุภลักษณ์ ออคิด จำกัด ในเรื่องการ “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำมะม่วงหิมพานต์”  โดยมี นางศุภลักษณ์ สุหิรัญญวานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทเป็นผู้ลงนาม และมี นายจักรไชย สุหิรัญญวานิช เป็นพยาน 

     สืบเนื่องมาจาก กลุ่มวิจัยวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ได้ร่วมมือ วช และบริษัท ศรีศุภลักษณ์ ออคิด จำกัด ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจของผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย จึงทำให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดได้เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ศรีศุภลักษณ์ ออคิด จำกัด ในส่วนของการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำมะม่วงหิมพานต์ และจากศักยภาพดังกล่าวของกลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ จึงเป็นที่สนใจของผู้ประกอบ การภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงเป็นที่มาในความร่วมมือกับทาง บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด โดยวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยร่วมกันนั้น ทางบริษัทเป็นผู้เสนอโจทย์การวิจัย รวมทั้งให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และวัตถุดิบ หรือทางบริษัทและมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันหาจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์  ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงผู้บริโภค  เพื่อให้เกิดประโยชน์องค์รวมต่อประเทศในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศและอุตสาหกรรมที่บริษัทเกี่ยวข้อง 

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

 

  

      

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002