ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
 

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 14 เรื่อง I-SAN Neurological Diseases

เนื่องในโอกาสพิเศษ ครบรอบการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 ปี และครบรอบการจัดตั้ง ชมรมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนามาเป็นสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี โดยมีเจ้าภาพร่วม รวม 4 องค์กร ได้แก่ กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือก
แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 14 เรื่อง I-SAN Neurological Diseases ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ.สมศักดิ์ เที่ยมเก่า นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ฯ ได้กล่าวรายงาน ที่มาและความสำคัญของการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่าน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา มาเป็นองค์ปาฐกในพิธีเปิด ในหัวข้อเรื่อง "Neuroscience, Cognitive Science Man and Society"

ในการประชุมวิชาการนี้ นอกจากการบรรยายพิเศษ จากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการรวม 35 เรื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอแบบ oral presentation จำนวน 10 เรื่อง และ poster presentation จำนวน 25 เรื่อง โดยการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้มีการประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัล Boehringer Ingelheim-North-Eastern Neuroscience Award

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ร่วมออกบูธ แสดงผลงานวิชาการ และ การแสดงผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มวิจัยฯ เช่น spa balm, refreshing oil, ชาเพื่อสุขภาพ, อาหารเพื่อสุขภาพ, การรับประทานอาหารตามธาตุ และสืี้บเนื่องจากกลุ่มวิจัยฯได้ร่วมมือกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำวิจัยเรื่อง ข้าวโพดม่วง ทางคณะเกษตรศาสตร์ จึงให้การสนับสนุนข้าวโพดม่วง ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดม่วง และน้ำข้าวโพดม่วง มาร่วมออกบูธในงานดังกล่าวด้วย

จากการประกวดและนำเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิภาวี ทูคำมี ผู้ที่ได้รับรางวัล 
Boehringer Ingelheim - NNA Oral Presentation Award รางวัลที่ 3 ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สารสกัดผักชีลาวลดการตายของเซลล์ประสาทและความจำบกพร่องในภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยและโรคสมองเสื่อมระยะแรก” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาภายใต้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ และหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอีกด้วย

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล ได้รับรางวัล Boehringer Ingelheim - NNA Oral Presentation Award รางวัลที่ 2 ในการนำเสนอเรื่อง “ฤทธิ์เพิ่มการเรียนรู้และความจำของชาฝักข้าวโพดม่วง” 
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปรัชญา แก้วแก่น ได้รับรางวัล  Boehringer Ingelheim - NNA Oral Presentation Award รางวัลชมเชย ในการนำเสนอเรื่อง “ผลหม่อนลดการตายของเซลล์ประสาทจากอะพอพโทซิสในแบบจำลองโรคสมองขาดเลือด” ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมและกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา ได้รับรางวัล Boehringer Ingelheim - NNA Poster Presentation Award รางวัลที่ 2 ในการนำเสนอ poster เรื่อง “ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของการบริโภคเครื่องดื่มน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม  8 สัปดาห์ต่อความจำขณะทำงานของอาสาสมัครวัยสูงอายุ”
ซึ่งงานวิจัยนี้ด้รับการสนับสนุนจาก สกอ. และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ นางสาวณัฐพร พันชะโก ได้รับรางวัล Boehringer Ingelheim - NNA Poster Presentation Award รางวัลชมเชย  ในการนำเสนอ poster เรื่อง “สารสกัดใบย่านางลดการทำลายของสมองและความจำบกพร่องในแบบจำลองภาวะสุราเรื้อรัง” ซึ่งงานวิจัยนี้การสนับสนุนจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ ที่นี้

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

 

   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002