ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
 • Neurological diseases
 • Psychological disorders
 • Diabetes mellitus
 • Muscle performance
 • Stress
 • Acupuncture
 • Dietary therapy
 • Aroma therapy
 

The 3rd Thailand National Research Universities Summit, 2014; Prelude to World Class University
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.cmu.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.kmutt.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี www.su.ac.th
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.tu.ac.th
 • มหาวิทยาลัยมหิดล www.mahidol.ac.th
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.psu.ac.th

รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คลัสเตอร์สินค๎าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมประเมินผลงานวิจัย และร่วมนำเสนอผลงาน ดังต่อไปนี้

1. A combination extract of purple waxy corn and ginger improves lens opacity,
oxidative stress and aldose reductase activity in diabetic cataract rat model.
Paphaphat Thiraphatthanavong, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Kamol Lertrat and Bhalang Suriharn

2. Moringa oleifera improves non-spatial memory, oxidative stress and
cholinergic function in animal model of age-related dementia.
Chatchada Sutalangka, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura and Wipawee Thukham-mee

3. Acute toxicity and cognitive enhancing effect of MP1 in ovariectomized rat.
Woranan Kirisattayakul, Jintanaporn Wattanathorn, Sitthuchai Iamsaard, Jinatta Jittiwat, Kamol Lertrat and Bhalang Suriharn

4. Moringa oleifera leaves extract improves memory, cholinergic function and
oxidative stress status in stress exposure rats.
Thawatchai Prabsattroo, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura and Wipawee Thukham-mee

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรางวัล เป็นผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านเกษตรและอาหาร
จากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง

(web site; การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3)

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

 

 
   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002