ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
 

การประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557
Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2014 (SICMPH 2014)

ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ปรับชื่อ การประชุมวิชาการประจำปีเป็น “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH)” และจัดการประชุมในหัวข้อหลัก “Healthcare for the AEC” โดยมุ่งถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary teamwork) และระบบเครือข่าย (networking system) ระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการดูแลสุขภาพ อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาคมอาเซียนโดยรวม

โดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ ได้บรรยายใน เรื่อง พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ

(web site:Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2014 (SICMPH 2014))

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

   
   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002