ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
 

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย Joint Laboratory of Sino-Thai Traditional Medicine ครั้งที่ 1
และ The China-ASEAN Medicinal Plants Database Construction
and Flora of China-ASEAN Medicinal Plants

ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2557

 

รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะ ได้เดินทางไปร่วม      
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ Deng Jiagang
และคณะ จากมหาวิทยาลัย Guangxi University of Chinese Medicine โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกจากหลากหลาย
ประเทศเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ออสเตรเลีย พม่า ลาว และ มาเลเซีย
นอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรจีนและภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้
โดยมี ประเทศสมาชิกจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย พม่า ลาว และมาเลเซีย

 
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002