ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
 

ภาควิชาสรีรวิทยาและ ICAM R&D Center ของแสดงความชื่นชมยินดี กับ ร.ศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธรและนางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา

ภาควิชาสรีรวิทยาของแสดงความชื่นชม ยินดี กับ ร.ศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร (Corresponding Author)  นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( First Author) และ คณะนักวิจัย ICAM R&D center ที่สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ที่ผลงานวิจัยเรื่อง Laser acupuncture improves memory impairment in an animal model of Alzheimer's disease.ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Acupuncture and Meridian Study ได้รับการคัดเลือกจาก  Korean Pharmacopuncture Institute และ International Scientific Acupuncture and Meridian  Symposium ให้ได้รับรางวัล Young Scientist Award (Basic Science)  Acupuncture and Meridian Studies  2014 มูลค่า 5,000 US dollars  ทั้งนี้ได้ไปรับรางวัลในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ Showa University, Tokyo ในงานประชุม International Scientific Acupuncture and Meridian Symposium 2014) Conference เรียบร้อยแล้ว


[ข่าวที่เกี่ยวข้อง]

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา ได้รับรางวัล Young Scientist Award 2014

สถาบัน Korean Pharmacopuncture Institute (KPI) ประเทศเกาหลี ได้คัดเลือก Young Scientist Award  ซึ่งผลการคัดเลือกรางวัล Young Scientist Award ประจำปี 2014 ได้แก่ น.ส.ฉัตรชฎา สุตาลังกา นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “laser acupuncture improves memory impairment in an animal model of Alzheimer's disease” ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Acupuncture and Meridian Studies ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนทุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุนคณะแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการ International Scientific Acupuncture and Meridian Symposium (iSAMS) ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2014  ณ School of Medicine, Showa University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 
   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002