ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๙,๑๗๓ คน

ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ และสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ คน คือ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ฐาติมา เพ็ชรนุ้ย อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

[รูปกิจกรรมทั้งหมด]

 

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002