กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
Publication
Products
Service
Patent
Award

 

News
ข่าว และ ประชาสัมพันธ์์

1 > 2
 

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

(more)

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๗
The 1st Annual Symposium of Joint Laboratory of Sino-Thai Traditional Medicine ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค ในโครงการ การพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และ การสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา ได้รับรางวัล Young Scientist Award 2014 ผู้สร้างชื่องเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556
ประชุมวิชาการสมาคมประสาท
วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
International silk festival , Khon Kaen 2013 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม Unveiling Ceremony Joint Laboratory of Sino-Thai Traditional Medicine, Guangxi,China
ตัวแทน มข. ร่วมพิธีเปิดงาน The 10th China-ASEAN Expo,Nanning, Guangxi,China Guangxi MOU signing ceremony
ออกหน่วยตรวจสุขภาพ บ.เลิง จ. ขอนแก่น ICAM SWOT ณ โรงแรมโนโวเทล จ.เพชรบุรี

รับเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555

วันเด็กแห่งชาติ 2556

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12 มกราคม 2556

The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine (ICHTAM): โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องในวันอัมพาตโลก” ประจำปี พ.ศ. 2555
งานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ประจำปี 2555 The 5th Sino-Thai International Conference งานประชุมวิชาการ ประจำปี สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจำปี 2555
รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จาก วช
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002