กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
Publication
Products
Service
Patent
Award


Publications
งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

2014:

Jintanaporn W., Supaporn M.,Wipawee T., Kornkanok I. and Sakchai W. Mangifera indica Fruit Extract Improves Memory Impairment, Cholinergic Dysfunction, and Oxidative Stress Damage in Animal Model of Mild Cognitive Impairment. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Volume 2014 (2014), Article ID 132097 , 7 pages. IF 3.393

Paphaphat T., Jintanaporn W., Supaporn M., Wipawee T. Preventive effect of Zea mays L. (purple waxy corn) on experimental diabetic cataract. BioMed Research International. 2014 , 8 pages. IF 2.880

Chatchada S., Jintanaporn W., Supaporn M. and Wipawee T., Moringa oleifera Mitigates Memory Impairment and Neurodegeneration in Animal Model of Age-Related Dementia. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. vol. 2013, Article ID 695936, 2013. , 9 pages. IF 3.393

Woranan K., Jintanaporn W., Terdthai T., Supaporn M., Panakaporn W., and Jinatta J., Cerebroprotective Effect of Moringa oleifera against Focal Ischemic Stroke Induced by
Middle Cerebral Artery Occlusion , Oxidative Medicine and Cellular Longevity Volume vol.2013, Article ID 951415, 10 pages. IF 3.393

Chatchada S., Jintanaporn W., Supaporn M., Wipawee T., 3, Panakaporn W. Terdthai T. Laser Acupuncture Improves Memory Impairment in an Animal Model of Alzheimer’s Disease. Journal of Acupuncture and Meridian Studies. Vol. 6, Issue 5, October 2013, Pages 247–251


2013

Jinatta J, Jintanaporn W. Ginger Pharmacopuncture Improves Cognitive Impairment and Oxidative Stress Following Cerebral Ischemia. JAMS. Volume 5(6). 295-300.

Sitthichai I, Thawatchai P, Wannisa S, Supaporn M, Panee S, Nongnut U, Wipawee T, Jintanaporn W. AnethumgraveolensLinn. (dill) extract enhances the mounting frequency and level of testicular tyrosine proteinphosphorylation in rats. J Zhejiang Univ-Sci B (Biomed &Biotechnol) 2013 14(3):247-252. IF 1.108

Wipawee T, Jintanaporn W, Supaporn M, Evaluation of acute toxicity and neuropharmacological activities of PM-52. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 8 (2): 126-134, 2013. IF 1.36

Chatchada S, Jintanaporn W, Supaporn M, Wipawee T, Panakaporn W, Terdthai . Laser Acupuncture Improves Memory Impairment in an Animal Model of Alzheimer’s Disease. Journal of Acupuncture and Meridian Studies. J Acupunct Meridian Stud 2013.


2012

Wipawee T. and Jintanaporn W.. Evaluation of Safety and Protective Effect of Combined Extract of Cissampelospareiraand Anethumgraveolens (PM52) against Age-Related Cognitive Impairment, eCAM. Volume 2012 (2012), Article ID 674101, 10 pages. IF 4.774.

Tatimah P, Jintanaporn W, Supaporn M, Terdthai T, Nawanant P, Poonsri R, Kornkanok I, and Sakchai V.. Effects of 12-Week Bacopamonnieri Consumption on Attention, Cognitive Processing, Working Memory, and Functions of Both Cholinergic and Monoaminergic Systems in Healthy Elderly Volunteers. eCAM. Volume 2012 (2012), Article ID 606424, 10 pages. IF 4.774.

Jintanaporn  W, Tasnee B, Wipawee T, Supaporn M, Panakaporn  W, Sasalux K,  Winai C, Kovit C, Prachaya K. Evaluation of Thai Style Stretching Exercise on “Ruesi Dud Ton” on Physical Health and Oxidative Stress in Healthy Volunteer.  OnLine Journal of Biological Sciences, 2012, 12 (4), 134-141. IF 1.09

Kaewkaen, P., T. Tong-Un, J. Wattanathorn, S. Muchimapura and W. Kaewrueng et al., 2012. Effects of mulberry fruit powder in animal model of stroke. Am. J. Agric. Biol. Sci., 7: 322-329.

Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Terdthai Tong-Un, Narisara Saenghong, Wipawee Thukhum-Mee, and Bungorn Sripanidkulchai. Positive Modulation Effect of 8-Week Consumption of Kaempferia parviflora on Health-Related Physical Fitness and Oxidative Status in Healthy Elderly Volunteers. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2012, Article ID 732816, 7 pages, 2012.

Pratchaya Kaewkaen,Terdthai Tong-un, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Wiroje Kaewrueng, and Sathaporn Wongcharoenwanakit. Mulberry Fruit Extract Protects against Memory Impairment and Hippocampal Damage in Animal Model of Vascular Dementia. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Volume 2012, Article ID 263520, 8 pages

Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Wipawee Thukhammee, Terdthai Tong-un, Panakporn Wannanon, Nattaporn Phunchago, Pratchaya Kaewkaen, Thanes Chantes, Wiroje Kaewruang, Suttisan Pimpasalee and Sathaporn Wongareonwanakij. Mulberry Fruits Protects Against Age-Related Cognitive Decline. American Journal of Applied Sciences 2012., 9 (9): 1503-1511, 2012.

Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Juntanee Uriyapongson, Terdthai Tong-Un and Panakporn Wannanon. The Cognitive Enhancing Effect of Tomato Pomace. American Journal of Applied Sciences 9 (6): 946-951, 2012.

Jintanaporn Wattanathorn, Natcha Sattroopinat, Terdthai Tong-Un, Supaporn Muchmapura, Panakporn Wannanond and Panee Sirisa-Ard. Neuroprotective Effect against Cerebral Ischemia of Passiflora foetida. American Journal of Applied Sciences 2012;9 (4): 600-604.

Phachonpai, W., S. Maharun, S. Muchimapura, J. Wattanathorn and T. Tong-Un. Effect of dietary Kaempferia parviflora on ischemic brain injury in the rat. OnLine J. Biol. Sci. 2012; 12: 27-33.

Thukham-Mee W, Wattanathorn J, Muchimapura S, Bunchonglikitkul C. Neuroprotective Effect against Alzheimer's Disease of Porcine Brain Extract. American Journal of Applied Sciences 2012;  9 (5): 700-708.

Jintanaporn Wattanathorn, Nattaporn Phunchago, Supaporn Muchimapura, Wipawee Thukhum-Mee, Kowit Chaisiwamongkol, Wiroje Kaewrueng and Sathaporn Wongareonwanakij. Mulberry Fruit Mitigates Alcohol Neurotoxicity and Memory Impairment Induced by Chronic Alcohol Intake. American Journal of Applied Sciences 9 (4): 484-491, 2012.

Wathita Phachonpai , Sinthuporn Maharun , Terdthai Tong-Un , Supaporn Muchimapura and Jintanaporn Wattanathorn. The Functional Effect of Kaempferia Parviflora on Ischemic Stroke in Rats. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 7(2):173-179, 2012

Naritsara Saenghong, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Terdthai Tongun, Nawanant Piyavhatkul, Chuleratana Banchonglikitkul and Tanwarat Kajsongkram. Zingiber officinal Improves Cognitive Function of the Middle-Aged Healthy Women. Evid Based Complement Alternat Med 2012.

Napatr Sriraksa, Jintanaporn Wattanathorn,  Supaporn Muchimapura, Somsak Tiamkao, Kamoltip Brown and Kowit Chaisiwamongkol. Cognitive-Enhancing Effect of Quercetin in a Rat Model of Parkinson's Disease Induced by 6-Hydroxydopamine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012.


2011

Jintanaporn Wattanathorn, Jinatta Jittiwat, Terdthai Tongun, Supaporn Muchimapura and Kornkanok Ingkaninan. Zingiber officinale. Mitigates Brain Damage and Improves Memory Impairment in Focal Cerebral Ischemic Rat. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2011.

Wanassanun Pannangrong, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Somsak Tiamkao and Terdthai Tong-Un. Purple Rice Berry Is Neuroprotective and Enhances Cognition in a Rat Model of Alzheimer's Disease. J Med Food  2011.


2010

Chonpathompikunlert  P,   Wattanathorn J ,  Muchimapura S. Piperine,  the  main  alkaloid  of  Thai  black  pepper,  protects  against  neurodegeneration  and  cognitive  impairment  in  animal  model  of  cognitive  deficit  like  condition  of  Alzheimer’s  disease. Food Chem Toxicol. 2010, 48 (3); 798-802.

Uabundit N, Wattanathorn J, Mucimapura S, Ingkaninan K.  Cognitive enhancement and neuroprotective effects of Bacopa monnieri in Alzheimer's disease Model. J.Ethnopharmacol 2010; 127(1); 26-31.


2009

Mato L  , Wattanathorn J,  Muchimapura S ,  Tongun T  ,  Piyawatkul N ,  Yimtae K,  Thanawirattananit P,  Sripanidkulchai B.  Centella  asiatica  improves  physical  performance  and  health  related  quality  of  life  in   healthy  elderly  volunteer. ECAM 2009; 177: 1-7.


2008

Jintanaporn Wattanathorn, Lugkana Mator, Supaporn Muchimapura, Terdthai Tongun, Orapin Pasuriwong, Nawanant Piyawatkul, Kwanchanok Yimtae, Bungorn Sripanidkulchai and Jintana Singkhoraard. Positive modulation of cognition and mood in the healthy elderly volunteer following the administration of Centella asiatica. J. Ethnopharmacol. 116(2):325-32, 2008.

Jintanaporn J Wattanathorn, Pennapa P Chonpathompikunlert, Supaporn S Muchimapura, Aroonsri A Priprem and Orathai O Tankamnerdthai. Piperine, the potential functional food for mood and cognitive disorders. Food Chem Toxicol 46(9):3106-10, 2008.

Aroonsri Priprem, Jintanaporn Watanatorn, Saengrawee Sutthiparinyanont, Wathita Phachonpai and Supaporn Muchimapura. Anxiety and cognitive effects of quercetin liposomes in rat. Nanomedicine. 2008 Mar;4(1):70-8.


2007-2006

Jintanaporn Wattanathorn, Prasert Pangpookiew, Kittisak Sripanidkulchai, Supaporn Muchimapura, Bungorn Sripanidkuchai. Evaluation of the anxiolytic and antidepressant effects of alcoholic extract of Kaempferia parviflora in aged rats. American J. of Agricultural and Biological Science2(2): 94-98, 2007

Jintanaporn Wattanathorn, Wathita Phachonpai, Aroonsri Priprem and Saengrawee Suthiparinyanont. Intranasal Administration of Quercetin Liposome Decreases Anxiety-like Behavior and Increases Spatial Memory. American J. of Agricultural and Biological Science2(1): 31-35, 2007.

Jintanaporn  Wattanathorn,  Nongnut  Uabundit,  Wanchai  Itarat, Supaporn  Mucimapura, Pisamai  Laopatarakasem,  Bungorn  Sripanidkulchai.   2006. Neurotoxicity of Coscinium fenestratum stem, a medicinal plant used in traditional medicine. Food Chem Tox. 44(8) 1327-33.

Auvichayapat N, Auvichayapat P, Watanatorn J, Thamaroj J, Jitpimolmard S.. Kluver-Bucy syndrome after mycoplasmal bronchitis. Epilepsy Behav. 2006 Feb;8(1):320-2.


 

งานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ

Woranan Kirisattayakul, Terdthai Tong-Un , Jintanaporn  Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Panakaporn Wannanon, Jinatta Jittiwat. Evaluation of total phenolic compound, antioxidant effect and neuropharmacological activities of Moringa oleifera Lam. leaves extract. วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2554 หน้า 80-92.


     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002