กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
Alzhiemer's disease >> Parkinson's disease >> Stroke >> Neurodevelopment >> Autism >>
Publication
Products
Service
Patent
Award


Seminar in Neusciences รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และ สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ตารางสัมมนา 1/2554

ทุกวันจันทร์/พฤหัสบดี
เวลา 12.00-13.00 น.

สถานที่ ห้องประชุมกิตติศักดิ์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รายชือนักศึกษา Basic neurosciences Clinical neurosciences    
น.ส.ฉัตรชฎา สุตาลังกา        
นายธวัชชัย ปราบศัตรู        
นายนิรันด์ื เงินแย้ม        
น.ส.เบญจพร อารีเอื้อ        
น.ส.สุดารัตน์ งดกลาง        
น.ส.จิริยา ภาษาสุข        
         
         
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002