ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy

ICAM R&D Group

Academic Staff

Graduate Students

Secretarial Office

Academic Staff >> Graduate Students >> Secretarial Office>>

Graduate Students list

Neuroscience program

2556
  นางสาวสินธุพร มหารัญ
Miss. Sinthuporn
Maharan
นางสาวสุพรรณิการ์ ขาววิเศษ
Miss.Supannika
Kawvised
 
   
  Ph.D. student Ph.D. student  
2555
 

นายณรงค์ คำอ่อน
Mr.Narong
Kam-on

นางสาววราภรณ์ มหาทรัพย์
Miss. Waraporn
Mahasap
นางสาวปาริชาติ อ้นองอาจ
Miss. Prarichat
On-Ong-Arj
 

  Ph.D. student Ph.D. student Ph.D. student
 

นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์
Miss. Jurairat 
Khongrum

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล
Miss. Woranan   Kirisattayakul

นางสาว วรินท์ โอนอ่อน
Miss. Warin
Ohn-on
 
  Ph.D. student Ph.D. student M.Sc. student
 

นาย ฆะณาพันธ์ วงศ์สถิตย์
Mr. Kanaphan
Wongsathit

นายพุทธิวัฒน์  ทองวงศ์
Mr. Putthiwat 
Thongwong

นางสาว ปานทิพย์ สีโสดา
Miss. Panthip
Sisoda

 
  M.Sc. student

M.Sc. student

M.Sc. student
  นางสาวปรารถนา ศรีชมภู
Miss.Pratthana
Srichomphu
นางสาวเปรมฤดี เห็มหา
Miss. Premrudee
Hemha
นางสาวรุจิการ ชัยสนาม
Miss. Rujikarn
Chaisanarm
 
  M.Sc. student M.Sc. student M.Sc. student
2554
 

นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี
Miss Sudarat
Sungkamanee

นางสาวปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์
Miss. Paphaphat Thiraphatthanavong
น.สพ.อนุวัตร อมตฉายา
Dr. Anuwat 
Amatachaya, D.V.M.
 
  Ph.D. student Ph.D. student Ph.D. student
2553
 

น.ส.ฉัตรชฎา สุตาลังกา
Miss Chatchada
Sutalangka

นายธวัชชัย  ปราบศัตรู
Mr. Thawatchai
Prabsattroo

นายนิรันดร์ เงินแย้ม
Mr.Niran
Nyernyam
 
  Ph.D. student Ph.D. student Ph.D. student
  นางสาวจิริยา ภาษาสุข
Miss.Jiriya
Phasasuk
นางสาว เบญจพร อารีเอื้อ
Miss. Benchaporn
Aree-uea
นางสาวสุดารัตน์ งดกลาง
 

 

M.Sc. student

สำเร็จการศึกษาแล้ว

M.Sc./Ph.D.student

สำเร็จการศึกษาแล้ว
(กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก)

M.Sc. student

สำเร็จการศึกษาแล้ว

2552
  นางสาวศศลักษณ์  แก้วบุตรา
Miss. Sasalux
Kaewbutra

นางสาวณัฐพร พันชะโก
Miss. Nattaporn
Phanchago

นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
Miss Cholathip
Tipkeaw

   
  Ph.D. student Ph.D. student  

 

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002