กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
 • Neurological diseases
 • Psychological disorders
 • Diabetes mellitus
 • Muscle performance
 • Stress
 • Acupuncture
 • Dietary therapy
 • Aroma therapy


Academic Staff >> Graduate Students >> Secretarial Office>>

Assistant Professor Dr. Sีupaporn Muchimapura

ศ.ดร. สุภาพร  มัชฌิมะปุระ

Biographical Information:

ตำแหน่งปัจจุบัน  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
หน่วยงานที่อยู่: ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนน มิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัด ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 0 4334 8394 โทรสาร: 0 4334 8394
มือถือ : 012607998
e-mail: supmuc@kku.ac.th, s.muchimapura@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  สาขาวิชา  วทบ.(กายภาพบำบัด)      มหาวิทยาลัยขอนแก่น        2533                                      
ปริญญาโท สาขาวิชา  วทม.(สรีรวิทยา)               มหาวิทยาลัยมหิดล         2537      
หัวข้อที่ทำวิทยานิพนธ์ The Effects of Potassium Depletion and Repletion on the Contractile Properties of Rat Skeletal Muscles.
ปริญญาเอก  สาขาวิชา  สรีรวิทยา          Nottingham University, UK     2544                      
หัวข้อที่ทำวิทยานิพนธ์ The Effects of Early Social isolation on hippocampal neuronal activity in Lister-hooded rats.

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
Neuroscience, Physiology, Neurochemistry

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัยศักยภาพกระชายดำในการเพิ่มการตอบสนองทางเพศของอาสาสมัครเพศชายวัยกลางคนและสูงอายุ
ชื่อโครงการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำโดยแอลกอฮอล์ ชื่อโครงการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ของกระชายดำในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยสภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์

งานวิจัยกำลังดำเนินการ จำนวน  3  เรื่อง

ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ฤทธิ์ของสารสกัดชานอ้อยต่อการหายของแผลและแผลเบาหวาน หัวหน้าโครงการวิจัย
เรื่องโครงการวิจัย ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดมะรุมในการลดความรุนแรงและเร่งการฟื้นคืนสภาพการทำงานของเส้นประสาท หัวหน้าโครงการวิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว (5 ปีย้อนหลัง)

  1. บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ที่มีค่า Impact Factor (5ปีย้อนหลัง)
  2. Chonpathompikunlert  P,   Wattanathorn J ,  Muchimapura S. Piperine,  the  main  alkaloid  of  Thai  black  pepper,  protects  against  neurodegeneration  and  cognitive  impairment  in  animal  model  of  cognitive  deficit  like  condition  of  Alzheimer’s  disease. Food Chem Toxicol.  2010, 48 (3); 798-802. Impact factor  2.321
  3. Uabundit N, Wattanathorn J*, Mucimapura S, Ingkaninan K.  Cognitive enhancement and neuroprotective effects of Bacopa monnieri in Alzheimer's disease Model. J.Ethnopharmacol 2010; 127(1); 26-31 Impact factor 2.341
  4. Mato L  , Wattanathorn J*,  Muchimapura S ,  Tongun T  ,  Piyawatkul N ,  Yimtae K,  Thanawirattananit P,  Sripanidkulchai B.  Centella  asiatica  improves  physical  performance  and  health  related  quality  of  life  in   healthy  elderly  volunteer. ECAM 2009; 177: 1-7 Impact factor 2.535  
  5. Wattanathorn J, Chonpathompikunlert P, Muchimapura S, Priprem A, Tankamnerdthai O. 2008  Piperine, the potential functional food for mood and cognitive disorders. Food Chem Toxicol. 46(9): 3106-3110  Impact factor  2.321
  6. Jintanaporn Wattanathorn, Lugkana Mator, Supaporn Muchimapura, Terdthai Tongun, Orapin Pasuriwong, Nawanant Piyawatkul, Kwanchanok Yimtae, Bungorn Sripanidkulchai and Jintana Singkhoraard. 2008  Positive modulation of cognition and mood in the healthy elderly volunteer following the administration of Centella asiatica. J. Ethnopharmacol. 116(2):325-32 Impact factor 2.341
  7. Jintanaporn  Wattanathorn,  Nongnut  Uabundit,  Wanchai  Itarat, Supaporn  Mucimapura, Pisamai  Laopatarakasem,  Bungorn  Sripanidkulchai.   2006  Neurotoxicity of Coscinium fenestratum stem, a medicinal plant used in traditional medicine  Food Chem Tox. 44(8) 1327-33 Impact factor  2.321

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI แต่ไม่มีค่า Impact Factor (5ปีย้อนหลัง)

 1. Aroonsri Priprem, Jintanaporn Watanatorn, Saengrawee Sutthiparinyanont, Wathita Phachonpai and Supaporn Muchimapura. 2008  Anxiety and cognitive effects of quercetin liposomes in rat.  Nanomedicine.  4(1): 70-8  SNIP 0.652
 2. Jittiwat J, Wattanathorn J, Tongun T, Mucimapura S, Bunchonglikitkul C .  Porcine Brain Extract Attenuates Memory Impairments Induced by Focal Cerebral Ischemia.  American Journal of Applied Sciences 2009; 9: 1662-68; 9: 1662-68 SNIP 0.091
 3. Jintanaporn Wattanathorn, Prasert Pangpookiew, Kittisak Sripanidkulchai, Supaporn Muchimapura, Bungorn Sripanidkuchai  2007 Evaluation of the anxiolytic and antidepressant effects of alcoholic extract of Kaempferia parviflora in aged rats. AmJ. of Agricult Biol Sci  2(2): 94-98. SNIP 0.179
 4. Tiamkao S, Wattanathorn J, Pannangrong W, et al. Cognitive enhancing effect and neuroprotective effect of rice berry in animal model of Alzheimer's disease.  JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES   2009; 285 ; S274-S274; Suppl. 1   
 5. Wattanathorn J, Muchimapura S, Boongvang W, et al.MULBERRY FRUIT IMPROVES MEMORY DEFICIT AND NEURODEGENERATION IN HIPPOCAMPUS OF ANIMAL MODEL OF ALZHEIMER'S DISEASE. ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM   2009; 55; 692-692; Suppl.
 6. Muchimapura S, Wattanathorn J, Tongun T, et al.BOMBYX MORI EXERTS NEUROPROTECTIVE EFFECTS IN STROKE MODEL. ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM  2009; 55; 692-692; Suppl. 1    

บทความวิจัยในวารสารระดับประเทศ

 1. Maharana S,Tong-un  T,Wattanathorn J,Muchimapura S,Sripanidkulchai B. Study the protective effect of Kaempferia parviflora against neurodegeneration in stroke condition. North Eastern Thai Journal of Neuroscience. 2007; 3:18-27.
 2. Jintanaporn Wattanathorn, Thaneeya Hawised, Supaporn Muchimapura, Bungorn Sripanidkulchai. 2007  Anxiolytic and anti-depression like activity of Centella asiatica. Northeastern Thai Neuroscience Journal. 1,
  1. บทความวิจัยในเอกสารการประชุมทั้งระดับนานาชาติและระดับประเทศ
 3. Wannapo W, Muchimapura S, Wattanathorn J, Wannanon P, Boongang W, Pangpookiew P, Sirisa-ard P. The Effects of Cashew Apple Fruit and Propolis Extracts Supplementation on Endurance and Blood Sugar Levels of Adult Male Rats. Proceeding book of  the 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products. October 30th-31st, 2008, Nanning, Guangxi, P.R.China.
 4. Wattanathorn J, Muchimapura S, Tong-un T, Wannanon P, Saenghong N, Matau L, Rungsrisagee P, Sripanidkulchai B, Singkora-ard J. Kaempferia parviflora Improves Working Memory in the Healthy Elderly Volunteer . Proceeding book of  the 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products. October 30th-31st, 2008, Nanning, Guangxi, P.R.China.
 5. Saenghong N, Wattanathorn J, Tong-un T, Muchimapura S, Sripanicdkulchai B, Piyawatkul N, Singkornard J, Matau L. Zingiber officinale Improves Cognitive Performance in Middle-aged and Elderly Women. Proceeding book of  the 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products. October 30th-31st, 2008, Nanning, Guangxi, P.R.China
 6. Phunchago N, Wattanathorn J,  Chaisiwamongkol K, Muchimapura S, Kaewruang V, Boongvang W. Mulberry fruits improve cognitive deficit and anxiety like behavior induced by alcohol in rats. Proceeding book of  the 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products. October 30th-31st, 2008, Nanning, Guangxi, P.R.China.
 7. Chonpathompikunlert P, Wattanathorn J, Muchimapura S. Effect of Piperine on Cognition and Oxidative Stress in Animal Model of Alzheimer’s disease.  Proceeding book of  the 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products. October 30th-31st, 2008, Nanning, Guangxi, P.R.China. 
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002