กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
 • Neurological diseases
 • Psychological disorders
 • Diabetes mellitus
 • Muscle performance
 • Stress
 • Acupuncture
 • Dietary therapy
 • Aroma therapy


Academic Staff >> Graduate Students >> Secretarial Office>>

Assistant Professor.Terdthai Tong-un

ผศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น

Biographical Information:

ตำแหน่งปัจจุบัน  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
หน่วยงานที่อยู่: ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนน มิตรภาพ  ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง  จังหวัด ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 0 4334 8394 โทรสาร: 0 4334 8394
มือถือ : 012607998 

 ประวัติการศึกษา


ประกาศนียบัตร หลักสูตรการฝังเข็มและรมยาสำหรับแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

2550

อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทยสภา

2546

นิติศาสตร์บัณฑิต

สุโขทัยธรรมาธิราช

2543

วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2542

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก  สาขาศัลยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2540

แพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2534

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

คอมพิวเตอร์เครื่อข่ายและอินเทอร์เนต

เป็นผู้ร่วมงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ ดังต่อไปนี้

 • Maharana S,Tong-un  T,Wattanathorn J,Muchimapura S,Sripanidkulchai B. Study the protective effect of Kaempferia parviflora against neurodegeneration in stroke condition. North Eastern Thai Journal of Neuroscience. 2007; 3:18-27
 • Muchimapura  S, Pasurivong  O, Tong-un  T, Roysommuti S. Autonomic testing using postural challenge in hypertensive risked subjects . FASEB Journal. 2006;20: A823-A823
 • Roysommuti S, Mahasiripanth T,  Jirakulsomchok D, Muchimapura S, Tong-un T, Wyss JM.  Effect of perinatal captopril treatment on renal function of young adult, conscious rats: exacerbation due to discontinuation of treatment.  Thai J. Physiol. Sci. 2003;16: 28-36.
 • Auvichayapat P, Auvichayapat N, Tong-un T, Thinkhamrop B, Vachirodom D, Uttravichien T. A controlled trial of a new treatment for galactocele. J Med Assoc Thai. 2003 Mar;86(3):257-61.
 • Chanavirut  R, Tong-un  T, Jirakulsomchok D, Wyss  JM., Roysommuti S.  Abnormal function of the autonomic nervous system may underline high risk of nocturnal sudden death among young northeastern Thais. Circulation  2002;105 (14): e86-e119; P223.
 • Khamanarong  K, Prachaney P, Tong-un T. An anatomical  study of anomalous renal pedicle. Siriraj hospital gazette 2001;53(9):678-681.
 • Mongkolsiri  N, Tong-un T, Buranarugsa  P, Boonsiri P, Roysommuti S. Diurnal variations of risk factors of sudden cardiac arrest in Laitai-families. Srinagarind Med. J. 1997;12 (suppl.): 67.
 • Auvichayapat P, Auvichayapat N, Khrisanapant W, Tong-un T, Singpu K. The Value of Lung Function Test of Thai in Northeastern. Srinagarind Medical Journal  1995;1: 27-34

 

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002