ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy

Academic Staff >> Graduate Students >> Secretarial Office>>

Dr.Wathita Phachonpai
ดร.วาทิตา ผจญภัย

Biographical Information:

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ ประจำสาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1750  เบอร์มือถือ 080-4167173
E-mail : phachonpai@yahoo.com

 

 


 

 ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533  ปริญญาตรี  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2548  ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2552  ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research grants/Scholarships

2005 - The granted of Graduated School, Khon Kaen University to proceed on research study at the            University of North Dakota School of Medicine and Health Science, North Dakota, USA, 2005.
2007 - The granted of Integrated Nanotechnology Research Center (INRC) Khon Kaen University to            proceed on poster presentation at Austria, 2007.
2007 - The granted of Integrated Nanotechnology Research Center (INRC) Khon Kaen University to            proceed on oral presentation at Kyoto, Japan, 2007.

Award

1. Student of the year, In recognition of outstanding performance as a postgraduate student in Medical Physiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 2004-2005.
2. Young investigator award (oral presentation) from ICPH -3rd International Conference on Polyphenols and Health, Kyoto, Japan, 2007.
3. Certificate of Excellence award, In recognition of outstanding achievement in the scientific presentation, Department of Physiology, Faculty of Medicine, KhonKaen University, 2008.
4. The granted of Graduated School, Khon Kaen University to proceed on poster presentation at Slovakia, 2009.
5. รองอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอรD เรื่อง Neuroprotective effect and antioxidant activity of Morus alba in middle cerebral artery occlusion and reperfusion model of stroke in rats ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 มกราคม 2555

สาขาวิชาการที่ความชำนาญพิเศษ
Neurosciences, neurophamacology and nanotechnology

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

-

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Publications

1. Phachonpai W, Maharun S, Tong-Un T, Muchimapura S and Wattanathorn. The Functional Effect of Kaempferia Parviflora on Ischemic Stroke in Rats. J. American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 2012; 7 (2): 173-179.

2. Phachonpai W, Maharun S, Muchimapura S, Wattanathorn J and Tong-Un T. Effect of Dietary Kaempferia parviflora on Ischemic Brain Injury in the rat. OnLine Journal of Biological Sciences. 2012; 12 (1): 27-33.

3. Phachonpai W, Wattanathorn J, Muchimapura S, Tong-Un T and Preechagoon D. Neuroprotective Effect of Quercetin Encapsulated Liposomes: A Novel Therapeutic Strategy against Alzheimer’s Disease. American Journal of Applied Sciences. 2010; 7(4): 480-485.

4. Tong-Un T, Muchimapura S, Phachonpai W and Wattanathorn J. Nasal Administration of Quercetin Liposomes Modulate Cognitive Impairment and Inhibit Acetylcholinesterase Activity in Hippocampus. American Journal of Neuroscience. 2010; 1(1):21-27.

5. Tong-Un T, Wannanon P, Wattanathorn W and Phachonpai W. Quercetin Liposomes via Nasal Administration Reduce Anxiety and Depression-Like Behaviors and Enhance Cognitive Performances in Rats. American Journal of Pharmacology and Toxicology. 2010; 5(2): 80-88.

6. Tong-Un T, Muchimapura S, Phachonpai W and Wattanathorn J. Nasal Administration of Quercetin Liposomes Improves Memory Impairment and Neurodegeneration in Animal Model of Alzheimer’s Disease. American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 2010; 5(3): 286-293.

7. Tong-Un T, Muchimapura S, Phachonpai W and Wattanathorn J. Effects of Quercetin Encapsulated Liposomes via Nasal Administration: A Novel Cognitive Enhancer. American Journal of Applied Sciences. 2010; 7(7): 893-900.

8. Tong-Un T, Wannanon P, Wattanathorn J and Phachonpai W. Cognitive-Enhancing and Antioxidant Activities of Quercetin Liposomes in Animal Model of Alzheimer’s Disease. OnLine Journal of Biological Sciences. 2010; 10(2):84-91.

9. Priprem A, Watanatorn J, Sutthiparinyanont S, Phachonpai W, Muchimapura S. Anxiety and cognitive effects of quercetin liposomes in rats. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. 2008; 4: 70–78.

10. Wattanathorn J, Phachonpai W, Priprem A and Suthiparinyanont S. Intranasal Administration of Quercetin Liposome Decreases Anxiety-like Behavior and Increases Spatial Memory. American Journal of Agricultural and Biological Science 2007; 2(1): 31-35.

Proceedings / Presentations in scientific conferences

1. Stephania venosa enhances neurotoxicity induced by ethanol in hippocampus. 2004. The 10 th World Congress on Clinical Nutrition, Thailand.

2. The effect of Stephania venosa on neurotoxicity and lipid peroxidation in various brain areas. 2005. The second International Meeting of the Society for Free Radical Research (SFRR)-Asia and the third International Symposium on Natural Antioxidants-Molecular Mechanisms and Health Effects (ISNA), China.

3. Anxiolytic-like activity of Acanthus ebracteatus. 2005. The 1 th International conference on Natural Products for Health and Beauty, Thailand.
4. Anxiolytic and cognitive enhancing effects of nasal delivery of liposomes manosylated encapsulation of quercetin. 2007. INNANO Advances in nano-biotechnology,Austria.

5. Nasal administration of quercetin liposomes improves anti-depression like effect and enhances memory. (Oral presentation). 2007. ICPH -3rd International Conference on Polyphenols and Health, Japan.

Special Training

1. Western blot, HPLC Training at the University of North Dakota School of Medicine and Health Science, North Dakota, USA. 2005.

2. Screening the effect of Boraphet pung chang on the central nervous system and the protective effect against ethanol induced neurotoxicity in various brain areas.

3. Study the Potential of Quercetin Delivery System via Vesicle Carrier Model to Protect Against Alzheimer’s disease.

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002