กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us News Contact Webboard Guest book
 • Neurological diseases
 • Psychological disorders
 • Diabetes mellitus
 • Muscle performance
 • Stress
 • Acupuncture
 • Dietary therapy
 • Aroma therapy


Academic Staff >> Graduate Students >> Secretarial Office>>

Dr.Wipawee Tukum-mee

ดร. วิภาวี ทูคำมี

Biographical Information:

ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา 
หน่วยงานที่อยู่: ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนน มิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัด ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 0 4334 8394 โทรสาร: 0 4334 8394
มือถือ : 085 001 6805
e-mail: meewep@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)             มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2546

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2550

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์)         มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2555


สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

Neuroscience, Alzheimer’s model, stroke model


ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

1. การสำรวจฤทธิ์ของสารสกัดมะเขือเทศในการปกป้องสมองและเพิ่มการเรียนรู้และความจำใน 
ภาวะ   mild cognitive impairment

2. การสำรวจฤทธิ์ของผักชีลาวในการปกป้องสมองและเพิ่มการเรียนรู้และความจำในภาวะ mild cognitive impairment

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

1. การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังของผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหารจากกา
มะเขือเทศ

2.การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์

3.การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ต่อการหายของแผลและ การทำงานของเส้นประสาทบกพร่องในภาวะเบาหวาน

4.การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์

5.การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ในแบบจำลองโรคสมองเสื่อม

6.การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นกำหนัดในหนูเพศผู้ของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์

งานวิจัยที่กำลังทำ

1. พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ

2. ฤทธิ์สารสกัดมะเขือเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้และความจำในภาวะ mild cognitive impairment

3. ฤทธิ์สารสกัดมะเขือเทศในการป้องกันและลดความรุนแรงของภาวะสมองขาดเลือด

4. การเตรียมและการประเมินผลแผ่นปิดแผลผสมสารสกัดมะเขือเทศต่อการหายของแผล

5. การสำรวจฤทธิ์ของสารสกัดมะเขือเทศต่อการทำงานของระบบ สืบพันธุ์เพศชาย

6. การสำรวจฤทธิ์ของผักชีลาวในการปกป้องสมองและเพิ่มการเรียนรู้และความจำในภาวะ mild cognitive impairment

7.การสำรวจฤทธิ์ของผักชีลาวในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือด

8. การสำรวจฤทธิ์ของผักชีลาวในการระงับความเจ็บปวด

9.การสำรวจฤทธิ์ลดการอักเสบของผิวหนังและฤทธิ์เร่งการหายของแผลของผักชีลาว

10.การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดผักชีลาวต่อการทำงานของระบบ สืบพันธุ์เพศชาย

11. การทดสอบศักยภาพของข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา ในหลอดทดลอง

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อต้านภาวะเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา

14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพป้องกันความผิดปกติของดวงตาจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา

15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อและลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา

16. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อกระตุ้นกำหนัดและบำบัดภาวะ sexual dysfunctionจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง จากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา

17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อป้องกันภาวะ osteoarthritis จากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา

18. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้านภาวะหัวใจขาดเลือดและไขมันในเลือดสูงจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 1. Jones C., Thukhammee W., Kongsui R. & Saenplerm K. Inspiratory, but not quadriceps, muscle strength correlates with 6 minutes walking distance in the elderly. Eur Res J. 2004; 24(supp 48): 243s.

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ

 1. Wipawee B, Jintanaporn W, Supaporn M, Chuleeratana B, Taweesak S, Siriporn T. Evaluation of the anti-depression like activity and cognitive enhancing effect of porcine brain-derived extract. I-San Journal of Internal Medicine. 2007;  21-30.
 1. สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย, เกียรติบังอร จินดากุล, สุภาภรณ์ ทัศนอนันชัย, เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ. กฤษณา แสนปลื้ม. วิภาวี บุญกว้าง. ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่อความอ่อนตัวของสะโพกและลำตัวและการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรีวารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 26 ฉบับที่ 1-12, 2547.

ผลงานประชุมระดับชาติ
1. Study the effect of cytoplasmic fraction (CF1) on cognitive enhancing property.
2006.
2.  Effect of CF1on Object Recognition and Spatial Navigation In Rat. 2006.
3.  Evaluation of the neuroprotective effect against Alzeimer’s disease of Cytoplasmic  faction1 (CF1) .2006-2007.
4. Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura,  Juntanee Uapongson , Terdthai Tong-Un, Naruey Leelayauwat. Anti-Obesity effect  of Lycopersicon esculentum in high fat diet induced obese rats. Chin J Pharmacol Toxicol 2009, Aug;23(4); 267.
5. สมอง. เทอดไทย ทองอุ่น, ปรัชญา แก้วแก่น, จินตนาภรณ์ วัฒนธร,สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, วิโรจน์ แก้วเรือง, ธเนศ จันทร์เกศ, สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ. ศักยภาพของผลหม่อนในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดผลงานวิจัยตีพิมพ์รายงานผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปี 2551 สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานจัดประชุมเสนอผลงานหม่อนไหมประจำปี 2551 สถานที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 29-30 มิถุนายน ;48.
6. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, วิภาวี ทูคำมี, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิโรจน์ แก้วเรือง, สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ, ธเนศ จันทร์เกศ. ศักยภาพของผลหม่อนในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer’s disease .  ผลงานวิจัยตีพิมพ์รายงานผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปี 2551 สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานจัดประชุมเสนอผลงานหม่อนไหมประจำปี 2551 สถานที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 29-30 มิถุนายน ;49.
7. จินตนาภรณ์ วัฒนธร, วิภาวี ทูคำมี, อาทิตย์ บ่อศีล, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, ปณคพร วรรณานนท์ ,เทอดไทย ทองอุ่น, กมลทิพย์ บราวน์, สมบัติ กองภา, สมพงษ์ ไกรพจน์,  ธเนศ จันทร์เกศ, สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ, วิโรจน์ แก้วเรือง. ศักยภาพของดักแด้ไหมในการเพิ่มการเรียนรู้และความจำและการปกป้องสมอง .ผลงานวิจัยตีพิมพ์รายงานผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปี 2551 สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานจัดประชุมเสนอผลงานหม่อนไหมประจำปี 2551 สถานที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 29-30 มิถุนายน ; 51.

ผลงานประชุมระดับนานาชาติ

1. Jintanaporn Wattanathorn, Wipawee Thukhammee, Supaporn Muchimapura, Panee Sirisa-ard, Surapol Natakarnkitkul. Propolis facilitates functional recovery of sciatic   nerve after injury. Chin J Pharmacol Toxicol 2009, Aug;23(4); 243.
2. Wipawee Thukhammee,Kovit Chaisiwamongkol , Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Thanarat Chadrauplee. Effect of Carica papaya Fruit Juice on the Lipid Peroxidation and Scavenger Enzyme Activities. The XIV Biennial Meeting of the Society for Free Radical Research International (14th SFRR) October 18-22, 2008 ;177.Beijing, China
3. Wanapo W, Machimapura S, Wattanathorn J, Wannanon P, Thukhammee W, Pangpookiew P, Sirisa-ard P. The Effects of Cashew Apple Fruit and Propolis Extracts Supplementation on Endurance and Blood Sugar Levels of Adult Male Rats. The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products. October 30th-31st , 2008;205.  Nanning, Guangxi, P.R. China.
4. Phunchago N, Wattanathorn J, Chaisiwaamongkol K, Machimapura S, Kaewruang V,
Thukhammee W. Mullberry fruits improve cognitive deficit and anxiety like behavior induced by alcohol in rats. The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products. October 30th-31st , 2008 ; 346. Nanning, Guangxi, P.R. China.
5. Parichat On-ong-arj, Wattanathorn J, , Brown B, Machimapura S, Thukhammee W. Mullberry fruits improve cognitive deficit and anxiety like behavior induced by alcohol in rats. The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products. October 30th-31st , 2008 ;205. Nanning, Guangxi, P.R. China.
6. Supaporn Muchimapura, Kamolthip Brown, Jintanaporn Wattanathorn, Wipawee Thukhammee, Terdthai Thong-un, Kornkanok Inkaninan . Bacopa monnieri improves cognitive deficits induced by alcohol toxicity. Proceeding book of International Herbal Conference 2009, Bangalore, India. 26-28 February 2009.
7. Jintanaporn Wattanathorn, Wipawee Thukhammee, Supaporn Muchimapura, Wiroje Kaewruengb, Thanes Chandratesb, Sompong Kraipchanab. Mulberry fruits protect against neurotoxicity in animal model of Alzheimer’s disease. Proceeding book of ASEAN Collaboration on Sericulture Research and Development  , August 4th to 10th ,2009 ;65.  Bangkok, Thailand .
8.Jintanaporn Wattanathorn, Wipawee Thukhammee, Supaporn Muchimapura,Panee Sirisa-ard, Surapol Natakarnkikul . Propolis facilitatees the functional recovery of sciatic nerve after injury. P oceeding book of the 1st World Conference on the Pharmacology of Natural and Traditrional Medicines, September 9th to 12th , 2009, Hangzhou, China.
9. Jintanaporn Wattanathorn, Wipawee Thukhammee, Narumon Leelayuwat, Terdthai Tongun, Panakaporn Wananon.Anacardium occidentale enhances muscle performance in adult male rat. P oceeding book of the 1st World Conference on the Pharmacology of Natural and Traditrional Medicines, September 9th to 12th , 2009, Hangzhou, China.
10. Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, , Supaporn Muchimapura , Juntanee Uriyapongson, Terdthai Tongun, Narumon Leelayuwat. Anti-obesity effect of Lycopersicon esculentum in high fat dirt induced obese rats.  Poceeding book of the 1st World Conference on the Pharmacology of Natural and Traditrional Medicines, September 9th to 12th , 2009, Hangzhou, China.      
11. Effect of Carica papaya Fruit Juice on the Lipid Peroxidation and Scavenger Enzymes Activities.Wipawee Thukhammee, Kovit ChaisiwamongkolJintanaporn Wattanathorn. Proceedings of the 14th biennial meeting of the Society for Free Radical Research International     发表时间:2008-10-18   
12. LYCOPERSICON ESCULENTUM MITIGATES NEURODEGENERATION AND OXIDATIVE STRESS IN HIPPOCAMPAL AND COGNITIVE DEFICIT RATS. Thukhammee, W; Wattanathorn, J; Muchimapura, S; Uriyapongson, JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY
115 ( 2010 ) 46- 46.
13. Evaluation of Antiobesity Effect of Tomato Pomace Powder in Obese Rats Induced by High Fat Diet. Jintanaporn Wattananthorn, Wipawee Thukhammee , Supaporn Muchimapura, Jantanee Areeyapongsan and Naruemon Leelayuwat.7th International Conference "Functional Foods in the Prevention and Management of Metabolic Syndrome"December 3-4 , 2010,  Southern Methodist University (SMU), Dallas, TX, USA.
14. Effect of Piperine on Anti-obesity Effect in Nutritive Obesity Mice. Supaporn Muchimapura, Jintanaporn Wattanathorn, Wipawee Thukhammee , Aroonsri Priprem 7th International Conference "Functional Foods in the Prevention and Management of Metabolic Syndrome"December 3-4 , 2010,  Southern Methodist University (SMU), Dallas, TX, USA.

Oral presentations

1. Neuroprotective and cognitive enhancing effects of Anacardium occidentale leaf extract Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura,Panee Sirisa-ard , Surapol Nawathakarnkijkul, Sunee Chadrasakow, Chatchai  Wattanapiromsakul.

2. THE COGNITIVE ENHANCING EFFECT OF TOMATO POMACE. Wipawee Thukhammee , Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Juntanee Uriyapongson , Terdthai  Tong-un, Panakporn Wannanont.

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ วิภาวี  บุญกว้าง ประเสริฐ ผางภูเขียว
แผ่นปิดผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมเคอร์ซิตินเพื่อการกระตุ้นและรักษาภาวะความจำบกพร่องและการตายของ
เซลล์ประสาทอัลไซเมอร์ คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000817 ยื่น ณ 26 กุมภาพันธ์ 2552

 

     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research and Development Group
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002