ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  Graduate Students list

นางสาวณัฐพร พันชะโก
Miss.Nattaporn Phanchago

Biographical Information:
ตำแหน่งปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาเอก
หน่วยงานที่อยู่ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 
E-mail: ultranat@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2549
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์)           มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2551

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
Neuroscience, Anatomy

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
-

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี peer review

การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
     1. Nattaporn Phunchago, Jintanaporn Wattanathorn,  Kowit Chaisiwamongkol, Supaporn Muchimapura, Viroje Kaewruang, Wipawee Boongvang.  2008.  Mulberry fruit improve cognitive deficit and anxiety like behavior induced by alcohol in rats. In: Guangxi Traditional Chinese Medicine University and Khon Kaen University.  Editors.  3rd STCTMNHP.   Proceeding to the 3rd Sino-Thai Conference on traditional Medicine and Natural Product; Oct 29-31; Nanning, Guangxi, P.R. China.  (P.346-351).
     2. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11, 12 ของสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     3. Nattaporn  Phunchago, Jintanaporn Wattanathorn, Terdthai Tongun, Supaporn Muchimapura. The Effect of acupuncture and mulberry fruits extract on ethanhol induced cognitive deficits and oxidative stress in cortex area. The 6th Symposium on Acupuncture and Meridian Studies 2010, Busan, Korea 1-3 October 2010.
     4.  Nattaporn  Phunchago, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Wiroje Kaewrueng. 2010. Mulberry fruits (Morus alba L.) decreases brain damage induced by ethanol. The 10th Biennial meeting of the Asia-Pacific Society for Neurochemistry. Phuket, Thailand 17-20 October 2010.
5. Natthaporn Phanchago, Jintanaporn Wattanathorn, Kowit Chaisiwamongkol, Thanarat Chanthaupalee,  Supaporn Muchimapura, Wipawee Thukhummee, Jinatta Jittiwat. Screening the potential of Thai indigenous vegetables for treating alcoholism and alcoholic dementia. The 5th International Conference on Polyphenols and Health. Hotel Meliá Sitges, Sitges (Barcelona), Spain, 17 – 20 October 2011  
6. APRC: 2nd IBRO-APRC School of Neuroscience, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  Monash University Sunway Campus, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Travel grant. 1 – 14 December 2011
7. Nattaporn Phunchago,  Jintanaporn  Wattanathorn. Acute Effect of Acupunctureand the Water Extract of Tiliacora triandra Diels. on Memory Impairment and Anxiety Induced by Alcohol Neurotoxicity . The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. Chiang Mai, Thailand. 1 – 2 March 2012

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
     1. Wattanathorn J, Phunchago N, Muchimapura S, Chaisiwamongkol K, et al.  Mulberry fruit mitigates alcohol neurotoxicity and memory impairment induced by chronic alcohol intake. Am.J Applied Sci. 2012; 7: 173-179.
     2. Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Wipawee Thukhammee, Terdthai Tong-un, Panakporn Wannanon, Nattaporn  Phunchago, Pratchaya Kaewkaen, Thanes Chantes, Wiroje Kaewruang, Suttisan Pimpasalee, Sathaporn   Wongareonwanakij. Mulberry fruits protects against hippocampal damage and memory impairment in animal model of age-related cognitive decline ; Am.J Applied Sci. 2012; 9 (9): 1503-1511 in press.

   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002