ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  Graduate Students list

นางสาวศศลักษณ์  แก้วบุตรา
Miss. Sasalux Kaewbutra

Biographical Information:

ตำแหน่งปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่อยู่ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์
E-mail  pkkinformation@gmail.com

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)                  มหาวิทยาลัยรังสิต         2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายภาพบำบัด)              มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2550

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
Neuroscience, Physical Therapy

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
-

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี peer review

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
     1. งานประชุมวิชาการครั้งที่12 Stroke 2010 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1-3 กันยายน 2553 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     2. งานประชุมวิชาการ Neuroscience Research Symposium สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 ธันวาคม 2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     3. งานประชุมวิชาการ Asia-Pacific Society for Neurochemistry (APSN) 2010, October 17-20,2010 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

บทความทางวิชาการ
ศศลักษณ์ แก้วบุตรา,ธีระ ฤทธิรอด,สมชาย รัตนทองคำ.หน้าที่ญาติกับเจ้าชายนิทรา. วารสารศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2550
ธีระ ฤทธิรอด, ศศลักษณ์ แก้วบุตรา, สุปริณญา มองเพ็ชร, สมชาย รัตนทองคำ. การนวดและการใช้ยาแก้ปวดใช้ทางไหนดี. วารสารศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2549; 2: 13-18.

   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002