ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
 • Neurological diseases
 • Psychological disorders
 • Diabetes mellitus
 • Muscle performance
 • Stress
 • Acupuncture
 • Dietary therapy
 • Aroma therapy
   

นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา
Miss Chatchada Sutalangka

Biographical Information:

ตำแหน่งปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
โทรศัพท์
Email: chatchadasuta@gmail.com

ประวัติการศึกษา
-วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย เป็นต้น
-
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย………………….………………
   หัวหน้าโครงการวิจัย:

 1. ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม
 2. การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์และการรักษาด้วยสมุนไพรต่อการตายของเซลล์ประสาท
  และความบกพร่องของระบบประสาทในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อข้อเสนอการวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และสถานภาพในการทำวิจัย
การนำเสนอผลงาน

1. Poster presentation ในงาน  the 5th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH)
ณ ประเทศสเปน วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2011

2. Oral presentation ในงาน The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)
ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 - 20 มีนาคม 201

3. Oral presentation ในงานสัมมนาวิชาการ Royal Golden Jubilee (RGJ) seminar series No.86th:
Research and development in pharmaceutical products ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น วันที่ 19 เมษายน 2012

   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002