ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
   

นายธวัชชัย  ปราบศัตรู
Mr. Thawatchai Prabsattroo

Biographical Information:

ตำแหน่งปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์:
E-mail  backwert@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2552 ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน      กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
Neuroscience

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย เป็นต้น
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย-
 หัวหน้าโครงการวิจัย:-
 การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ
AphrodisiacActivity of Moringa oleifera. งานประชุมวิชาการนานาชาติ The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC2012), บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 2555 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2555
- Poster presentation, Anacardium occidantale: A potential medicinal plant for male sexual dysfunction. งานประชุมนานาชาติ 5th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH), Sitges, University of Barcelona, Spain 2554 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคมคม 2554
- Poster presentation, Anacardium occidentale leaves extract enhances sexual function in stress exposure rats. งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 40th Annual Scientific Meeting The Physiological Society of Thailand International Conference: Integrative physiology, Medicine, Food Technology: Building a Health Future ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2553 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2553

ระดับชาติ
- Oral presentation (“Excellent Oral Presentation award”), Moringa oleifera Leaves Extract Attenuates Male Sexual Dysfunction. RGJ Seminar Series No.86. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2555 วันที่ 19 เมษายน 2555
- Oral presentation, Virtual Wedge Implementation and Dosimetric Comparison to Physical Wedge. งานประชุมประจำปีสมาคมฟิสิกส์การแพทย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2552

 

   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002