ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
   
 

นางสาวปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์
Miss. Paphaphat Thiraphatthanavong

Biographical Information:

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารติดต่อ :
E-mail    tlejung_ja@hotmail.com

5.ประวัติการศึกษา

2549     วท.บ     กายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2552     วท.ม     กายวิภาคศาสตร์ ม.มหิดล (ศิริราช)

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

   
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002