ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  Graduate Students list

นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี
Miss Sudarat Sungkamanee

Biographical Information:
ตำแหน่งปัจจุบัน  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเดือนปีเกิด 26 ธันวาคม 2521
เบอร์โทรศัพท์:
E-mail : tammy26_tam@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  ศึกษาระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2547  ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2543  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาการที่ความชำนาญพิเศษ
            พื้นฐานความสนใจและความสามารถทางด้าน กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคต่างๆในผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง ปวดคอ  โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งกายภาพบำบัดในชุมชน

Grants and Scholarships

-
Awards
-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
-
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Publications

-
Proceedings / Presentations in scientific conferences
-
Special Training
-
Participants/ Symposiums
-

 
Seminar
2/2555 :
Seminar
1/2556 :
Presentation

Presentation

Key paper Key pape
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002