ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  Graduate Students list

จุไรรัตน์ โขงรัมย์
Miss. Jurairat  Khongrum

Biographical Information:
ตำแหน่งปัจจุบัน  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 
E-mail: Pookkie_ams@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
Diabetic neuropathy

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อข้อเสนอการวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และสถานภาพในการทำวิจัย

Jurairat Khongrum, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Wipawee Thukhum-mee, Cholathip Thipkaew, Panakaporn Wannanon and Terdthai Tong-un. Moringa oleifera Leaves Extract Attenuates Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury. American Journal of Applied Sciences 9 (8): 1182-1187, 2012
 
Seminar
2/2555 :
Seminar
1/2556 :
Presentation

Presentation

Key paper Key pape
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002