ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Faculty of Medicine, Khon Kaen University,Thailand
Home About us Staff News Contact Webboard Guest book
  • Neurological diseases
  • Psychological disorders
  • Diabetes mellitus
  • Muscle performance
  • Stress
  • Acupuncture
  • Dietary therapy
  • Aroma therapy
  Graduate Students list

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล
Miss. Woranan  Kirisattayakul

Biographical Information:
ตำแหน่งปัจจุบัน  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
          ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          โทรศัพท์     
          E-mail: woranan_203@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
      ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์)         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      2548  วิทยาศาสตรบัณฑิต(รังสีเทคนิค)                         คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
          -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อข้อเสนอการวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และสถานภาพในการทำวิจัย
- Evaluation of total phenolic compound, antioxidant effect and neuropharmacological activities of Moringa oleifera Lam. leaves extract.            North-eastern Thai Journal of Neuroscience 2011; 6(4): 80-92.
- Screening of the total phenolic compound, antioxidative properties and neuropharmacological activities of Moringa oleifera Lam. leaves extract. The 40th annual meeting of the Physiological society of Thailand, International conference, May 2-4, 2011 (Oral presentation).
- The effect of Moringa oleifera Lam. leaves extract on vascular dementia in rat model of focal cerebral ischemia. The 13th annual meeting of the North Eastern Neuroscience Association, September 14-16, 2011 (Poster presentation).
- Study the total phenolic compound, antioxidant properties, neuroprotective effect and possible mechanism of Moringa oleifera Lam. against focal cerebral ischemia. 5th International conference on polyphenols and heath (ICPH), October 17-20, 2011 (Poster presentation).
- Moringa oleifera Lam mitigates oxidative damage and brain infarct volume in focal cerebral ischemia. American Journal of Applied Sciences 2012; 9 (9): 1457-1463.
 

 
Seminar
2/2555 :
Seminar
1/2556 :
Presentation

Presentation

Key paper Key pape
     

Copyright © ICAM. All rights reserved.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
Integrative Complementary Alternative Medicine Research Center
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002